Регіональна політика

2019

V Міжнародній науково-практичній конференції

"РЕГІОНАЛЬНА ПОЛІТИКА: ПОЛІТИКО-ПРАВОВІ ЗАСАДИ, УРБАНІСТИКА, ПРОСТОРОВЕ ПЛАНУВАННЯ, АРХІТЕКТУРА"

22 листопада 2019 року


ОРГАНІЗАТОРИ КОНФЕРЕНЦІЇ:

МІНІСТЕРСТВО ОСВІТИ І НАУКИ УКРАЇНИ

КИЇВСЬКИЙ НАЦІОНАЛЬНИЙ УНІВЕРСИТЕТ БУДІВНИЦТВА І АРХІТЕКТУРИ

♦ ♦ ♦

СПІВОРГАНІЗАТОРИ:

МІНІСТЕРСТВО РОЗВИТКУ ГРОМАД ТА ТЕРИТОРІЙ УКРАЇНИ

ПРЕДСТАВНИЦТВО ПОЛЬСЬКОЇ АКАДЕМІЇ НАУК В КИЄВІ

ФОНД ПІДТРИМКИ БУДІВЕЛЬНОЇ ГАЛУЗІ (ФРН)

♦ ♦ ♦

МЕТА КОНФЕРЕНЦІЇ:

узагальнення світового та українського досвіду з розробки та здійснення регіональної політики, просторового планування, управління містом та будівельним комплексом.

♦ ♦ ♦

ТЕМАТИКА КОНФЕРЕНЦІЇ

  • Політико-правові засади регіонального управління та місцевого самоврядування: вітчизняний та зарубіжний досвід
  • Україна та її регіони в контексті міжнародної безпеки
  • Об’єднання територіальних громад на новому етапі розвитку України
  • Урбаністика та просторове планування: стан та перспективи розвитку
  • Освоєння просторів засобами архітектури та будівництва
  • Історичні та соціокультурні засади регіонального розвитку
  • Гендерна проблематика в просторі сучасного міста
  • Регіональні засади розвитку туризму

Матеріали конференції планується видати до її проведення.

Після виходу друкованого варіанту Збірника матеріалів статті будуть проіндексовані у Google Scholar

Збірнику матеріалів буде надано ISBN.

Учасники забезпечуються сертифікатами участі у конференції.

МІЖНАРОДНИЙ ПРОГРАМНИЙ КОМІТЕТ:

Куліков П.М.д.е.н., проф., ректор КНУБА (голова)

Негода В.А.заступник міністра розвитку громад та територій України

Маронкова Б.директор Центру інформації та документації НАТО в Україні (Словаччина)

Собчук Г.д.т.н., проф., директор Представництва ПАН в Києві

Рафальський О.О. д.і.н., проф., член-кореспондент Національної академії педагогічних наук України, ІПіЕНД ім. І.Ф. Кураса

Антонишин А.П. к.і.н., доц., КНЛУ

Вайзе Т. віце-президент Фонду підтримки будівельної галузі (ФРН)

Головатий М.Ф. д.п.н., проф., МАУП

Деревінський В.Ф. д.і.н., проф., КНУБА

Дьомін М.М.д.арх., проф., КНУБА

Івашко Ю.В.д.арх., проф., КНУБА

Ілскі З. д.п.н., проф., Вроцлавська політехніка (Польща)

Кресіна І.О. д.п.н., проф., член-кореспондент Національної академії правових наук України, Інститут держави і права ім. В.М. Корецького

Малкевич А.д.п.н., проф., Зеленогурський університет (Польща)

Мамедов А.М. к.т.н., доц., КНУБА

Наумкіна С.М. д.п.н., проф., Південноукраїнський національний педагогічний університет імені К.Д. Ушинського

Павук О. д.е.н., проф., Балтійська Міжнародна академія (Латвія)

Перегуда Є.В.д.п.н., проф., КНУБА

Срожиддінова З.Х. почесний проф., доц., Ташкентський фінансовий інcтитут (Узбекистан)

Тімохін В.О.д.арх, проф., КНУБА

Товбич В.В. д.арх, проф., КНУБА

Яковлев Д.В. д.п.н., проф., НУ «Одеська юридична академія»

ОРГАНІЗАЦІЙНИЙ КОМІТЕТ:

Перегуда Є.В. (голова), Баєва Ю.Є., Гербут Н.А., Єгоров В.В., Згурська В.Л., Семко В.Л., Яхно О.О.

Вчені секретарі: Семко В.Л., Єгоров В.В.

РЕГЛАМЕНТ КОНФЕРЕНЦІЇ:

Форми участі: очна та дистанційна

Робочі мови – українська, польська, англійська, російська

Реєстрація учасників – 22 листопада 2019 р., з 10.00 до 11.00.

Календар: 22 листопада – 11.00-18.00.

УМОВИ УЧАСТІ В КОНФЕРЕНЦІЇ:

Заявки та тексти доповідей слід надсилати до 7 листопада 2019 р. на адресу conference_region@ukr.net.

Назви файлів мають відповідати прізвищу та ініціалам учасника:

Семко В.Л._Стаття;

Семко В.Л._Заявка.

ВИМОГИ ДО ОФОРМЛЕННЯ ТЕКСТІВ ДОПОВІДЕЙ:

Для набору слід використовувати редактор Word 2003 і вище.

Обсяг – до 5 стор., формат А4. Шрифт – Times New Roman, кегль 14, міжрядковий інтервал – 1,5. Поля – 20 мм. Абзацний відступ – 1,25.

Література оформлюється в кінці тексту під назвою «Список використаних джерел та літератури» відповідно до стандартів бібліографічного опису. У тексті виноски позначаються квадратними дужками із вказівкою порядкового номера джерела та номера сторінки: [7, с. 34].

Зразок оформлення текстів
Прізвище І.Б.,
науковий ступінь, вчене звання, посада 
тема доповіді
 
Текст текст текст…[1, с. 23]
 
Список використаних джерел:
1. ……….

Заявка-анкета учасника конференції

Назва доповіді ______________________________

Участь – очна / дистанційна

Прізвище, ім’я, по-батькові ___________________

Науковий ступінь____________________________

Вчене звання_______________________________

Місце роботи, посада _______________________

Адреса* ____________________________________

Телефон ___________________________________

Е-mail _____________________________________

*/ За дистанційної участі збірник буде надісланий на вказану адресу (за рахунок адресата).

АДРЕСА КОНФЕРЕНЦІЇ:

Київський національний університет будівництва і архітектури

Факультет урбаністики та просторового планування

Кафедра політичних наук і права

Повітрофлотський проспект, 31

03680, Київ, Україна

КООРДИНАТИ ОРГКОМІТЕТУ:

кафедра політичних наук: к. 425, 432; Тел. +38 (044) 241-5566

Семко Вадим Леонідович (+38 (097) 167-4247)

Згурська Валентина Леонідівна (+38 (066) 360-6742)

e-mail: conference_region@ukr.net